CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2010

sobre l'Avantprojecte de llei del cinema

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 0,0 33% El CTESC ha realitzat tres observacions, una de forma i dues de contingut, l’observació formal va ser acceptada pel Govern. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 4 de gener de 2010, aprova per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 1/2010 sobre l’Avantprojecte de llei del cinema.

El dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

En el dictamen es posa de manifest que és precís equilibrar els principis constitucionals de defensa de la diversitat cultural i lingüística i el de llibertat d’empresa, coordinant un i l’altre amb objectivitat i seny.

També es creu indispensable que en el marc de la coordinació de polítiques públiques i la cooperació amb el sector privat, al que fa referència l’Avantprojecte de llei, l’Administració i la indústria cinematogràfica han de propiciar el consens necessari per a una aplicació de la Llei acurada i responsable.

D’altra banda, es considera que s’hauria de contemplar un mecanisme d’ajut per a les empreses distribuïdores i exhibidores per tal de contribuir a fer front a les despeses incrementals, si n’hi haguessin, derivades de les obligacions establertes en l’Avantprojecte de llei objecte de dictamen.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat