CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2019

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 170/2019, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 5,0 No escau 100% El Govern ha acceptat totes les observacions del CTESC, realitzades amb la finalitat de concretar alguns aspectes de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019, va aprovar per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal.
 
El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat, bàsicament de caràcter tècnic.
 
Atès que en el preàmbul es fa esment de les modificacions que es realitzen, el CTESC considera que també s’hauria de fer referència a les modificacions realitzades per actualitzar les referències als portals corporatius dels quals s’obtenen els formularis de tramitació.
 
També es recomana que la norma especifiqui a qui s’ha de dirigir la sol·licitud tant per obtenir el reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues com per obtenir el reconeixement com a agrupacions de defensa vegetal.
 
La norma estableix que les agrupacions de defensa vegetal han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre, però s’estableix que organitzacions de productors, que sí que poden tenir ànim de lucre, puguin sol·licitar ser agrupacions de defensa vegetal. El CTESC proposa una modificació de redacció per tal d’intentar aclarir aquesta qüestió.  
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat