CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 23/2010

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 7,0 No escau 78% El Govern ha acceptat aquelles observacions del CTESC que fan referència a la unificació de conceptes i a la concreció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 23/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat.

El Dictamen conté tres observacions generals i deu a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que s’hauria de tenir en compte la fixació de taxes i tarifes per tal d’afavorir la competitivitat dels ports de Catalunya. També s’assenyala que l’establiment de taxes i tarifes dels ports ha de garantir la suficiència financera d’aquestes instal·lacions i ha d’assegurar els mitjans necessaris per dur a terme les millores i la conservació dels espais dels ports.

El CTESC considera necessari que es creï un mecanisme per fer el seguiment i les propostes de correcció en l’aplicació de les taxes, en el qual hi participin els agents econòmics i socials més representatius.

En el Dictamen també s’assenyala que l’índex d’actualització dels valors de mercat del bé hauria de ser l’IPC interanual espanyol, tant per raons de lluita contra la inflació a Catalunya com per ser l’element que serveix per definir els increments salarials de les persones treballadores al servei de les administracions publiques a Catalunya.

El CTESC considera que l’actualització de les quanties fixes dels tributs s’ha de dur a terme de la mateixa manera en què es fa per a totes les taxes, mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya; per aquest motiu, es proposa l’eliminació de l’actualització automàtica i la seva remissió a la Llei de pressupostos.

En les observacions a l’articulat es fan diferents observacions sobre qüestions formals de la norma, com ara propostes per adaptar títols als continguts de l’article, propostes per unificar la redacció o propostes per concretar o determinar conceptes.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat