CTESC
Cercador

Dictamen 20/2012

sobre l'Avantprojecte de llei d'accessibilitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 0,0 2,0 67% El Govern no ha estat receptiu amb cap de les tres observacions formulades pel CTESC. En el tràmit parlamentari s’han acceptat dues de les tres observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2012, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 20/2012 sobre l’Avantprojecte de llei d’accessibilitat.

El Dictamen conté vuit observacions generals i tres observacions a l’articulat.

El CTESC emet aquest Dictamen a petició del Govern, sent conscient que aquesta norma no podrà superar la condició de Projecte de llei en aquesta legislatura, ja que el Parlament està dissolt per la convocatòria d’eleccions parlamentaries.

Pel que fa al tema pressupostari, encara que l’informe d’impacte pressupostari afirma de manera general que els continguts de la Llei no comportaran un increment de la despesa pública, ni d’inversions i despeses del sector privat, el CTESC constata que el desenvolupament reglamentari de la Llei produirà les despeses i costos esmentats prèviament.

El CTESC constata les limitacions tècniques i econòmiques per adequar-se a les exigències d’aquest Avantprojecte, concretament dels edificis, productes i serveis existents. En aquest sentit, el CTESC sol·licita que les mesures d’adequació no posin en risc la continuïtat de les activitats existents.

Atenent la complexitat de la norma i el seu posterior desplegament reglamentari, el CTESC considera que s’ha de tendir a aconseguir els objectius de forma progressiva, proporcional, tècnicament i econòmicament viable tant per al sector públic com per al sector privat.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat