CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2008

sobre el Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 228/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,5 No escau 58% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i s’han acceptat observacions que treuen el caràcter condicional d’alguns articles i els fan més imperatius

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de febrer, aprova per unanimitat el Dictamen 4/2008 sobre el Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció.

En el Dictamen s’assenyala com positiu el fet que es modifiqui la Renda mínima d’inserció per adaptar-se, de la forma més eficaç possible, a les necessitats de les persones que s’hi acullen. Es considera positiu que es millori la protecció de les famílies monoparentals o nuclears amb 1 o 2 fills i que es simplifiqui l’accés als ajuts.

Es recorda que hi ha un compromís en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, de redissenyar la Renda mínima d’inserció per adaptar-la al nou mapa d’exclusió social de Catalunya. En el Dictamen es posa de manifest que aquest compromís no s’assoleix amb aquest Decret de modificació.

Es proposa que es refongui tota la regulació de la Renda mínima d’inserció en una norma amb rang de Llei.

En la modificació que es fa de l’article 10 del Decret 339/2006, de 5 de setembre i que regula la coordinació, el seguiment i l’avaluació del programa, en el Dictamen es posa de manifest que hauria de determinar-se l’àmbit territorial i/o funcional dels equips d’assessorament tècnic, dels serveis socials d’atenció primària i de les entitats socials homologades a les quals es fa referència.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat