CTESC
Cercador

Dictamen 42/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel qua fa a l'autorització ambiental i a l'autorització substantiva amb avaluació d'impacte ambiental i es regulen les Entitats Col·laboradores de l'Administració ambiental

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 42/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a l’autorització ambiental i a l’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambiental i es regulen les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental.

El Dictamen conté dotze observacions generals i setanta a l’articulat.

El CTESC valora que el Projecte de decret reafirmi la voluntat de simplificar i racionalitzar els tràmits i els terminis referents a la prevenció i control ambiental de les activitats que emanen de la Llei 20/2009 i espera que augmenti l’eficiència i agilitzi i simplifiqui els tràmits de les actuacions de les administracions en aquesta matèria. Amb tot, el CTESC considera que el Projecte de decret podria no esgotar les possibilitats de simplificació administrativa i sol·licita mecanismes addicionals que alleugereixin la càrrega burocràtica de les instal·lacions existents.

D’altra banda, el CTESC considera positiva la incorporació a l’annex II dels criteris de qualificació de les modificacions com a substancials, tot i que alerta sobre el risc de sotmetre a sol·licitud continuada de canvi substancial a nombroses empreses de gran mida a causa de la fixació de llindars en valor absolut que aquest tipus d’instal·lació superaria diàriament per raó de la seva producció ordinària. En aquesta línia, es proposen canvis en els llindars establerts pel Projecte de decret.

D’altra banda, el CTESC valora positivament l’abast dels tràmits d’informació i participació pública, ja que es desenvolupa plenament la Llei 27/2006, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Així mateix, el CTESC mostra la seva inquietud respecte a la capacitat tècnica de l’Administració local a l’hora de subministrar informació a la base de dades ambientals de fonts d’emissions contaminants atès que l’esforç que hauran de realitzar en aquest sentit serà considerable.

Finalment, el CTESC fa un conjunt d’observacions a l’articulat, la majoria de les quals són fonamentalment de caràcter tècnic o bé propostes concretes per avançar en la línia de la simplificació de procediments. 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat