CTESC
Cercador

Dictamen 50/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Consell Assessor de l'Agència Tributària de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2010, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i dues abstencions el Dictamen 50/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Consell Assessor de l’Agència Tributaria de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.

El CTESC considera que el Decret objecte de dictamen hauria de concretar la distribució dels vocals del Consell Assessor, siguin titulars o suplents, entre els col·legis professionals, les institucions acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials. En les observacions a l’articulat se’n fa una proposta concreta: un representant dels col·legis professionals, un representant de les institucions acadèmiques, dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya i dos representants de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

Pel que fa a les funcions, el CTESC considera que els membres del Consell haurien de poder suggerir fórmules d’actuació relacionades amb els objectius estratègics i operatius de l’Agència Tributaria i també sol·licitar la realització d’informes i estudis. D’altra banda, també es considera que una de les funcions del Consell hauria de ser la de proposar actuacions de millora en la lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat