CTESC
Cercador

Dictamen 07/2015

sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Acord GOV/40/2015, de 17 de març, pel qual s’aprova el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018 [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 4,0 No escau 67% El Govern ha estat receptiu amb les observacions realitzades pel CTESC. Ha rebutjat una observació que recomana incloure com a mesura del Pla la promoció de tecnologies de la informació per afavorir compartir el vehicle privat, especialment en els desplaçaments cap i des dels centres de treball

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 2 de març de 2015, va aprovar per unanimitat el Dictamen 7/2015 sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018.

El Dictamen conté vuit observacions generals i sis observacions a l’articulat.

El CTESC manifesta el seu acord amb els objectius que pretén assolir el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018, tenint en compte els reptes ambientals, socials i econòmics que s’han d’afrontar a curt termini.

També mostra el seu acord amb la nova iniciativa de la T-mobilitat i el model de tarificació que comportarà i demana que es compti amb la participació dels agents econòmics i socials per a la seva definició.

D’altra banda, recomana un impuls de les administracions públiques per reactivar els àmbits d’interlocució als polígons i als grans centres generadors de mobilitat, i que es tingui en compte la figura del gestor de la mobilitat.

El CTESC destaca el fet que s’incorporin les dades sobre els costos segregats per a cada sistema de transport i sobre el cost de les externalitats del sistema actual de transport de persones i mercaderies. Tanmateix troba a faltar i recomana que s’incloguin les dades en relació amb el nombre de beneficiaris de les bonificacions per a persones en situació d’atur.

El CTESC proposa incorporar com a mesura de l’eix EA3 (Gestió de la mobilitat com a transvasament modal com a prioritat) la promoció de tecnologies de la informació, especialment aplicacions per a mòbils i portals webs dinàmics, per afavorir que es comparteixi el vehicle privat, especialment en els desplaçaments cap i des dels centres de treball.

El CTESC considera que el sistema de bonificació per a persones aturades actualment en vigor, mesura EA3.3, ha de ser més senzill, transparent i accessible i recomana que en les actuacions que s’han de dur a terme s’afegeixin actuacions orientades a la simplificació administrativa per a l’obtenció del títol de transport.

Atès que en la descripció de la mesura EA9.4 (Impulsar la formació en l’àmbit de la mobilitat sostenible) es posa èmfasi en el fet que institucions i empreses del sector col·laborin amb la universitat en el seguiment dels diferents postgraus i màsters, el CTESC recomana que s’inclogui entre els valors de seguiment el nombre de postgraus o màsters oferts o del nombre d’alumnes matriculats.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat