CTESC
Cercador

Dictamen 02/2015

sobre l'Avantprojecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 8,3 0,0 69% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC tant amb les referides a concreció de la norma com a les de contingut. No hi ha hagut variació en el tràmit parlamentari.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 2 de febrer de 2015, va aprovar per unanimitat, el Dictamen 2/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.

El Dictamen conté una observació general i dotze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que els aspectes administratius són rellevants per a la sanitat ramadera i per al Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya i que no s’han de perdre com a conseqüència de la compilació de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració, al llibre sisè del Codi civil de Catalunya. Recomana que es mantinguin en l’ordenament jurídic els models de contractes i la seva comunicació registral del règim d’integració tant de l’integrador (de la relació d’explotacions integrades i emplaçaments) com de l’integrat (pel que fa a les dades de l’integrador, el nombre i el tipus d’animals integrats), així com els canvis que es puguin produir en aquestes dades. També es recomana que es mantingui l’establert per la Llei 2/2005 pel que fa al contingut mínim del contracte d’integració.

El CTESC considera que el fet que es deixin desregulades la parceria i la masoveria és un enorme inconvenient, ja que, entre altres, desapareixen la durada mínima i les pròrrogues, les despeses (ordinàries i extraordinàries), les millores (voluntàries o obligatòries), la successió i l’adquisició preferent. Per tant, es considera necessari mantenir la redacció actual de la Llei 1/2008, de contractes de conreu.

El CTESC considera que la referència específica que es fa en la regulació dels contractes de conreu a “els drets de pagament base” s’hauria d’eliminar perquè ja es troben recollits genèricament com a “altres drets vinculats a... les explotacions” i perquè les parts no sempre poden excloure expressament els drets d’ajuts de la PAC en el contracte de conreu.

El CTESC recomana que la norma estableixi que, quan no estigui convinguda la forma de pagament de la renda en els contractes de conreu, es pugui realitzar no només al domicili de l’arrendador sinó de qualsevol altra manera de la qual en quedi constància fefaent.

El CTESC recomana establir de manera clara que l’exercici de la condició resolutòria del contracte doni com a conseqüència la plena recuperació per part del venedor de la propietat de la finca objecte de compravenda, amb o sense recuperació per part del comprador de la totalitat o d’una part de les quantitats satisfetes, segons s’hagi pactat o no una clàusula penal en aquest sentit, no establint-se, per tant, cap altre condicionant ni garantia real sobre l’immoble que puguin dificultar la llibertat transaccional de l’immoble.

La norma preveu l’extinció del contracte d’arrendament pel canvi de qualificació urbanística de la finca com a sòl urbà o urbanitzable. El CTESC considera que la qualificació del terreny com a urbanitzable no comporta un impediment del seu ús per a la producció agrària. Es recomana que mentre no s’aprovi el corresponent pla parcial urbanístic no es prevegi l’extinció legal del contracte.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat