CTESC
Cercador

Dictamen 07/2012

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 4,0 -0,5 70% El Govern ha estat receptiu i ha acceptat totes les observacions realitzades pel CTESC, encara que en dues d’elles l’acceptació ha estat parcial. En el tràmit parlamentari s’ha variat el termini per rebre una informació, el Govern va acceptar que es determinés i que fos d’almenys tres dies i el Parlament ha considerat que havien de ser cinc dies.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 de maig de 2012, aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2012 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de Serveis Públics de Consum pel Directori de serveis públics de consum.

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat.

Algunes de les observacions van dirigides a clarificar la redacció de la norma o a fer-la més entenedora. Així, es recomana que es reculli el termini ja fixat en la normativa (tres dies), en lloc d’utilitzar l’expressió “antelació suficient” i també es fa una recomanació per homogeneïtzar la terminologia emprada en la norma.

Pel que fa a la informació prèvia al contracte de crèdit o préstec hipotecari, la norma estableix que s’ha de facilitar un estudi de sensibilitat de les oscil·lacions en la quantia total del préstec. El CTESC recomana que es revisin els paràmetres per fer l’anàlisi, atès que alguns dels índexs actuals de referència poden deixar de ser vigents a curt termini. També recomana que aquest estudi incorpori, en el cas que n’hi hagués, les quanties derivades de l’aplicació de les clàusules sòl i sostre. Considera que s’ha de suprimir la referència que es fa a facilitar la informació sobre les ajudes públiques atenent les qualitats del prestatari consumidor.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat