CTESC
Cercador

Dictamen 10/2012

sobre el Projecte de decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 6,0 No escau 86% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat una observació referida a possibles contradiccions entre dos apartats d’un mateix article

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2012, aprova per cinc vots a favor, un en contra i una abstenció el Dictamen 10/2012 sobre el Projecte de decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i set observacions a l’articulat.

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC valora l’oportunitat que s’hagi tramitat el Projecte de decret que regula i permet desenvolupar activitats addicionals en el sector pesquer.

El CTESC considera que la norma hauria de tenir en compte les activitats relacionades amb els valors naturals de Catalunya, ja que l’activitat pesquera està íntimament relacionada amb la qualitat dels hàbitats continentals i marins, per la qual cosa es recomana que s’inclogui com a objectiu de les activitats complementàries del sector pesquer el difondre les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes.

En l’article 1.1, el CTESC considera que caldria suprimir l’article “les” de “les activitats complementàries”, atès que la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola són unes de les activitats complementàries del sector pesquer. Per la qual cosa l’objecte del Projecte de decret seria regular activitats complementàries del sector pesquer.

El CTESC també fa observacions de caràcter formal i, entre elles, es recomana que es revisin els apartats 3 i 4 de l’article 5 perquè no hi hagi contradiccions entre ells i no es produeixi indeterminacions.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat