CTESC
Cercador

Dictamen 14/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2014, del 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 0,0 100% El Govern ha acceptat les dues observacions, referides a qüestions formals de la norma. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014, va aprovar per trenta-dos vots a favor, cap en contra i una abstenció el Dictamen 14/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col•legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat de caràcter formal, que es fan amb la finalitat de millorar la redacció de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat