CTESC
Cercador

Dictamen 23/2015

sobre el Projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 9,5 No escau 79% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. La única qüestió de fons que no ha estat acceptada és la d’explicitar la coeducació quan es fa referència al foment de la formació en valors

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2015, va aprovar per vint-i-un vot a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 23/2015 sobre el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

El Dictamen consta de tretze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que en el text de la norma s’hauria de reflectir que es regulen les activitats d’educació en el lleure en les quals participen més de quatre menors de 18 anys.

El CTESC considera que les activitats que realitzen les ludoteques que estan sota l’àmbit material d’aquest Decret s’han de sotmetre a aquest Decret, per la qual cosa recomana que es revisi la seva exclusió.

També es considera que la norma hauria d’establir el contingut mínim de les dades que cal aportar en les notificacions de l’activitat.

El CTESC recomana incloure que s’ha de vetllar perquè les activitats donin suport a les polítiques educatives destinades a fomentar la no discriminació i la coeducació.

El CTESC també ha realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat