CTESC
Cercador

Dictamen 11/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Acció exterior de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 9,0 2,0 79% El Govern ha acceptat observacions sobre qüestions formals de la norma i també dues referides a incloure una referència a l’àmbit empresarial tenint en compte la seva possible projecció exterior. En el tràmit parlamentari s’han inclòs a la Llei part de tres observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2013, aprova per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de l’acció exterior de Catalunya.

El Dictamen conté una observació i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que, amb la finalitat d’assolir una acció exterior de Catalunya cohesionada i eficaç, l’Avantprojecte de llei hauria de recollir en el seu articulat la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

També proposa que s’inclogui com un dels objectius del Govern, en l’exercici de les seves relacions bilaterals amb altres governs, el d’estimular el creixement de les exportacions de les empreses catalanes mitjançant un suport institucional actiu a tot el món, especialment en aquells mercats de més difícil accés.

El CTESC proposa introduir un nou article a la norma en referència a la marca Catalunya per a la projecció exterior. Es proposa que, per donar suport a la internacionalització de les empreses catalanes i reforçar el seu posicionament en els mercats internacionals, el Govern de la Generalitat potenciï la marca Catalunya en el context europeu, aprofitant la forta implantació i presència de la marca de la seva capital, la marca Barcelona.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat