CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 27/2008

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 1,0 No escau 33% De les tres observacions realitzades el Govern només ha acceptat la relacionada amb una qüestió formal de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre, aprova per unanimitat el Dictamen 27/2008 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que aquest any 2008 s’ha signat la renovació de l’Acord estratègic, en el qual es recullen diverses mesures per potenciar la formació professional, entre les que destaca la integració de la formació professional amb la creació d’una Gerència que serà la responsable de dur a terme aquest compromís, el Pla FP.Cat, el paper de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, i l’assignació al Consell Català de Formació Professional del seguiment del compliment d’aquestes mesures.

Pels motius esmentats es considera indispensable que el Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries tingui una relació directa amb aquests organismes per tal de coordinar les actuacions que li són pròpies, a fi i efecte que les propostes que es facin tinguin en compte el marc d’actuació a Catalunya.

En les observacions a l’articulat es proposa modificar el nombre de membres de Ple i es proposa afegir, d’una banda, un representant del departament competent en matèria de formació professional i, de l’altra, representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del sector sanitari.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat