CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2007

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya 2007-2015

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 41/2007, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de ports de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 0,0 No escau 0%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 19 de febrer del 2007.

El Dictamen considera que cada cop resulta més necessari abordar el transport de persones i mercaderies a través d’una xarxa intermodal que tingui capacitat per garantir el transport porta a porta amb una continuïtat en tota la cadena modal. En conseqüència, considera que hauria estat òptima l’elaboració d’un Pla integral d’infraestructures per a Catalunya. En el seu defecte, tot i reconèixer el pas endavant que va representar el Pla d’Infraestructures del transport a Catalunya, considera convenient la redacció d’un document que permeti identificar les vinculacions i implicacions d’unes infraestructures amb les altres o d’un pla amb els altres.

El Dictamen posa de manifest que el Pla de Ports se centra excessivament en la planificació i racionalització de l’augment dels amarradors als ports esportius i, per tant, no es correspon amb allò descrit en l’exposició de motius que fa referència a atorgar una especial rellevància als ports comercials i a les instal·lacions vinculades amb el sector pesquer per l’indubtable impacte econòmic que tenen les activitats que es desenvolupen en aquestes infraestructures portuàries. A més, el Dictamen considera que cal potenciar l’ús dels ports catalans per al transport de mercaderies i viatgers, i malgrat que cada port compta individualment amb el seu pla estratègic, entén que el Pla de Ports ha d’incloure la coordinació de les diferents estratègies.

El Dictamen considera que, en la redacció dels plans especials dels ports com a instrument de planificació i desenvolupament de les zones de servei dels ports, s’haurien de tenir en compte les consideracions i les aportacions dels agents econòmics i socials de cada territori.

D’altra banda, el dictamen fa un èmfasi especial en el fet que el Pla de Ports faci esment a la necessària sostenibilitat de la mobilitat generada pel sistema portuari català, tant pel que fa als grans moviments de mercaderies dels ports comercials com a l’accessibilitat als ports esportius. Pel que fa al trànsit terrestre de mercaderies vol que es promogui el transport ferroviari connectant els ports comercials a la xarxa ferroviària d’ample continental i, així mateix, cal fer esment al necessari compliment de totes les normes derivades de la Llei de mobilitat. Igualment el Dictamen recomana concretar i especificar el procediment per a l’avaluació i seguiment del nivell de compliment de les previsions del Pla de Ports mitjançant indicadors periòdics mesurables.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat