CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2017

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Reial decret 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d’abril) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 No escau 50% El Govern ha acceptat l’observació referida a qüestions formals de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 18/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

El Dictamen conté sis observacions generals i dues observacions a l’articulat.
 
El CTESC constata el gran retard en la tramitació definitiva del PINFRECAT20 i l’anomalia que ha suposat l’absència d’un marc d’actuació o planificació formalment aprovat.

El CTESC recomana incloure a l’exposició de motius la referència a la Llei 16/2017 de canvi climàtic així com la referència al paquet d’economia circular.

Així mateix, recomana incloure, tant a l’exposició de motius com a l’articulat, el principi d’eficiència com a criteri de planificació i de presa de decisions, tenint en compte les tres dimensions de la sostenibilitat: econòmica, ambiental i social.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat