CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 13/2017

sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 4,0 No escau 67% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma i també ha acceptat l’observació en què es sol·licitava que en el programa socioeconòmic del pla de gestió s’incloguessin accions de formació i sensibilització de les persones treballadores per tal d’adaptar l’activitat laboral a les noves necessitats econòmiques i ambientals del sector pesquer.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2017 va aprovar per unanimitat el Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.
 
El Dictamen conté una observació general i sis observacions a l’articulat.
 
El CTESC comparteix la necessitat de desplegar les competències sobre regulació i gestió dels recursos pesquers establertes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Es considera que en la regulació dels plans de gestió, on ja s’inclouen referències a les normatives i regulacions nacionals i internacionals, caldria  esmentar les estratègies d’adaptació als impactes de l’escalfament global, atès  el seu gran potencial de generació d’impactes sobre les espècies que habiten el mar Mediterrani.
 
El CTESC considera que s’hauria d’afegir un àmbit al Comitè de Cogestió integrat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i també recomana que el programa socioeconòmic inclogui accions de formació i sensibilització de les persones treballadores, amb l’objectiu d’adaptar l’activitat laboral a les noves necessitats econòmiques i ambientals del sector pesquer.
 
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat