CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 0,0 3,0 23% La valoració del Govern no escau ja que es va presentar al Parlament abans de presentar-se al CTESC. Al Parlament es va admetre a tràmit el 13 de gener de 2009 (BOPC 384 de 19 de gener de 2009) i al CTESC es va presentar el 4 de febrer de 2009. A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte tres observacions ja que es realitzava l’observació sobre articles o parts d’articles que han estat suprimits

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer, aprova per trenta-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i setze a l’articulat.

En el Dictamen es valora positivament la creació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es considera que la integració de la gestió i l’execució de les polítiques públiques d’habitatge del Govern de la Generalitat en un mateix organisme ha de significar una millor atenció per a la ciutadania, així com més agilitat, eficàcia i eficiència en la gestió i promoció del parc públic d’habitatges i dels ajuts públics en aquesta matèria.

El CTESC considera que, en la contractació de béns i serveis, l’Agència ha de tenir cura del compliment de l’establert a la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI).

En el Dictamen es posa de manifest que s’haurien de concretar les condicions sota les que el president de l’Agència pot delegar les seves funcions, tot i que es considera que la potestat sancionadora no és delegable, i que s’hauria de limitar l’abast temporal de les possibles delegacions.
Es considera que la norma hauria de recollir la participació institucional dels agents socials, per la qual cosa, es proposa que formin part del Consell d’Administració de l’Agència dos persones en representació dels sindicats més representatius a Catalunya i dos persones en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya.

En el dictamen es posa de manifest que s’hauria de clarificar l’adscripció dels diferents tipus de personal a l’Agència, del personal que està ocupant llocs de treball a ADIGSA, del personal funcionari que està ocupant llocs de treball al Departament de Medi Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a ser assumides per l’Agència i del personal que ocuparà els nous llocs de treball. També es considera que la norma hauria de recollir que al personal funcionari de l’Agència li és aplicable la normativa sobre funció pública de la Generalitat i al personal laboral de l’Agència li són aplicables, com a mínim, les condicions del conveni col·lectiu únic, vigent de personal laboral de la Generalitat.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat