CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 37/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
29 12,2 No escau 42% Al realitzar el còmput de les observacions no se n’ha tingut en compte una, ja que la disposició a la que es feia referència s’ha suprimit de la norma. Les observacions acceptades pel Govern són sobre el contingut de la norma

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 29 de juliol de 2010, aprova per sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 37/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya.

El Dictamen conté deu observacions generals i vint-i-nou a l’articulat.

El CTESC considera que es tracta d’un Projecte de decret bàsicament descriptiu del que ja succeeix en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació. Tot i que vol deixar constància que calia un Decret per poder desenvolupar alguns dels elements del model de formació per a l’ocupació de Catalunya, com ara la creació del registre dels certificats de professionalitat i l’establiment de la possibilitat de realitzar contractació administrativa en certes accions, entre d’altres qüestions. D’altra banda considera que al Projecte de decret li manca concreció i està massa subjecte a posteriors regulacions i desenvolupaments.

En el Dictamen s’alerta sobre el possible conflicte de competències que es pot produir tenint en compte les competències executives i de gestió de la formació per a l’ocupació de la Generalitat de Catalunya i algunes de les matèries que modifica aquest Projecte de decret.

El CTESC considera que, malgrat que el Projecte de decret inclou els diferents òrgans competents en la programació, la gestió i el control de la formació per a l’ocupació, la regulació no és prou precisa i es podria haver anat una mica més enllà de l’enumeració literal i incloure com es relacionen tots aquests òrgans, la qual cosa hagués significat un avenç en la construcció del model de formació per a l’ocupació de Catalunya. També considera insuficient la definició del paper i de les funcions dels agents socials en el sistema de la formació professional per a l’ocupació que regula aquest Projecte de decret.

En el dictamen es posa de manifest que no s’ha aprofitat l’oportunitat de regular un dels instruments d’integració de la formació, la Xarxa FP.Cat i el seu paper en el sistema de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya.

El CTESC considera que aquesta norma hauria de garantir el caràcter finalista dels fons econòmics que es destinen a la formació professional per a l’ocupació a Catalunya i la gratuïtat per al destinatari final de les diferents accions formatives. També s’hauria de garantir la qualitat de les accions formatives, el reconeixement i la certificació i una oferta suficient en el conjunt del territori, que permetés, mitjançant les diferents modalitats, capitalitzar la formació i completar itineraris professionalitzadors.

El CTESC considera que el Projecte de decret no reconeix suficientment la vinculació de la formació professional per a l’ocupació a la negociació col•lectiva. La regulació de les comissions paritàries sectorials i les seves funcions en el si del sistema de formació professional per a l’ocupació són matèries no reservades exclusivament a regulació estatal; per tant, considera necessària la regulació i la incorporació en la norma de les comissions paritàries sectorials.

En qüestions més concretes, el CTESC considera que hi hauria d’haver programes específics, d’assessorament a les empreses, amb particular atenció a les microempreses, petites i mitjanes empreses, per ajudar-les a impulsar la participació dels col•lectius amb necessitats específiques en els seus plans de formació. Es troba a faltar la referència del paper de la representació legal de les persones treballadores sobre l’exercici dels drets de participació i informació, i, pel que fa a la informació i a l’orientació professional, s’hauria de fer referència a les entitats representatives de l’economia social.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat