CTESC
Cercador

Dictamen 25/2013

sobre el Projecte de decret del Consell Català de l'Empresa

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 17,0 No escau 85% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat les observacions referides a modificacions de la composició del Plenari i de la Comissió Executiva

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i dues abstencions el Dictamen 25/2013 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa.

El Dictamen conté una observació general i vint a l’articulat. També hi consta un vot particular presentat per PIMEC.

El CTESC considera que, atesa la naturalesa del Consell Català de l’Empresa, la representació atorgada a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en la composició dels òrgans del Consell queda diluïda i resulta insuficient.

En aquesta línia, el CTESC proposa augmentar la representació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives al Plenari, mantenint, però, en trenta-vuit el nombre de membres del Consell. Així mateix, el CTESC considera que és innecessari regular el vot de qualitat que s’atribueix al president o presidenta, atesa la majoria de 3/5 parts.

Així mateix, pel que fa a la Comissió Executiva Permanent, el CTESC considera que hauria d’estar formada per dotze membres: quatre en representació del departament competent en matèria d’indústria, quatre en representació de les organitzacions sindicals i quatre en representació de les organitzacions empresarials. En congruència, el CTESC considera que la majoria qualificada prevista per prendre acords a la Comissió Executiva hauria de passar de set a nou vots i que caldria també deixar sense efecte el vot de qualitat que s’atribueix al president.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de garantir la congruència de la norma que es dictamina amb l’article 154 de la Llei 11/2011, especialment en relació amb l’objectiu del Consell Català de l’Empresa. Altres observacions tenen l’objectiu d’aclarir la redacció.

En el vot particular PIMEC manifesta que coincideix amb el Dictamen quan s’assenyala el poc pes que tenen les organitzacions empresarials més representatives en la composició del plenari del Consell Català de l’Empresa. No obstant això, discrepa de l’observació que proposa modificar de sis a vuit membres a les lletres b) i c) de l’article 9.1 del decret, ja que aquesta nova composició no està justificada, resulta arbitrària i impedeix la distribució de representants de forma paritària entre les organitzacions empresarials més representatives. D’altra banda, considera que la modificació proposada a la composició de la Comissió Executiva no garanteix un millor desenvolupament de les seves funcions.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat