CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 22/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 0,0 67% En el Dictamen es van realitzar tres observacions sobre el contingut de la norma, dues de les quals les va acceptar el Govern. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre de 2009, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 22/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica.

El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.

En el dictamen es valora la importància de la norma per la intenció de solucionar el problema de disponibilitat d’espais i d’organització que suposa als centres sanitaris la conservació d’històries clíniques i pel fet que delimita la responsabilitat de la custodia d’aquestes històries clíniques.

El CTESC considera que el canvi de requisits per a la destrucció de la història clínica pot comportar certs problemes per la qual cosa s’hauria de valorar el desenvolupament de mecanismes de seguretat addicionals abans de la destrucció sistemàtica de la història clínica en arribar als 15 anys de l’últim moviment.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat