CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 16/2017

sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de llei d’ordenació del litoral [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,0 0% El Govern ha acceptat les tres observacions formals realitzades pel CTESC.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017, va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 16/2017 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral.

El Dictamen conté tres observacions generals i set observacions a l’articulat.
 
El CTESC valora la incorporació dels principis de la gestió integrada de les zones costaneres recollits tant en el marc de la UE com en el Protocol adoptat en el marc del Conveni de Barcelona. En aquesta línia, tot i destacar la voluntat de simplificació administrativa que inspira la cessió de competències als municipis, remarca la necessitat de garantir la gestió integrada del litoral.
D’altra banda, el CTESC assenyala la contradicció que hi ha entre la voluntat de simplificació administrativa i la superposició de figures tributàries sobre una mateixa activitat econòmica.
Les observacions a l’articulat tenen caràcter majoritàriament formal i recomanen aclarir diverses redaccions. Així mateix, el CTESC recomana reconfigurar la base imposable i la quota del cànon d’explotació d’activitats atès que podria gravar un fet imposable ja gravat per l’IRPF i l’IS.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat