CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2009

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
33 12,0 No escau 36% Pràcticament totes les observacions acceptades pel Govern són de caràcter tècnic

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer, aprova per trenta-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 3/2009 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els seus annexos.

El Dictamen conté dotze observacions generals i trenta-tres a l’articulat.

Es valora positivament el caràcter preventiu que aquesta norma impregna a la Llei 16/2002, especialment pel que fa als nous emissors acústics i als estudis d’impacte acústic per a noves activitats. Es considera que amb les concrecions que es fan en la norma es dóna una major seguretat jurídica de cara a complir amb la legislació ambiental.

El CTESC també valora positivament la major concreció en el protocol de mesuraments dels vehicles a motor i els ciclomotors. Aquests són els causants d’una part important de la contaminació acústica de les àrees urbanes i cal tenir en compte que l’impacte acústic del trànsit afecta negativament la salut dels treballadors que realitzen la seva tasca a prop de vies de comunicació.

En el Dictamen es posa de manifest que, donada la transversalitat de la norma, s’haurien de recollir mesures per fer compatibles les exigències en matèria de qualitat acústica i els aspectes ambientals de la mobilitat. També es recomana desenvolupar, amb les màximes garanties i al més aviat possible, els instruments necessaris d’aplicació tècnica del Decret. Es considera que s’hauria d’establir una línia d’ajuts per reduir els costos d’adequació de les activitats existents i legalitzades als nivells d’immissió fixats en la norma. També es posa de manifest la consideració que els agents socials haurien de formar part del Comitè d’Acreditació i de la Comissió Tècnica.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat