CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2020

sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 7,0 No escau 47% El Govern ha acceptat les observacions que han ajudat a precisar, aclarir o fer més entenedora la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2020, va aprovar per trenta-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció  el Dictamen 1/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial.
 
El Dictamen conté tres observacions generals i setze observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera que aquesta norma pot suposar una oportunitat per apropar les polítiques d’ocupació als territoris i aconseguir uns resultats mes eficients i ajustats a les característiques socioeconòmiques de cada territori. Manifesta que la concertació territorial suposa posar en valor una manera de treballar consensuada per tal d’afrontar els reptes del desenvolupament econòmic i de la millora de l’ocupació.
 
El CTESC recomana incloure a la norma alguna referència als consells territorials que tenen per objectiu facilitar la participació dels agents en el territori i, si escau, la seva interrelació amb els espais de concertació territorial.
 
Pel que fa a la regulació de la qualificació professional, el CTESC recomana que el desenvolupament de la Llei 13/2015 es faci de manera coordinada i ordenada amb el desenvolupament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional, per tal de garantir uns sistemes de major eficiència i qualitat.
 
El CTESC considera que la participació en la concertació d’una estratègia territorial per part d’agents institucionals i actors rellevants i arrelats en el territori s’hauria de decidir unànimement entre els actors que necessàriament hi participen, és a dir, les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.
 
El CTESC considera que l’ordre que ha de regular el procediment de reconeixement de les estratègies territorials s’hauria de consensuar amb les organitzacions que formen part del Consell de Direcció del SOC.
 
El CTESC considera que han de ser les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, en qualitat de membres del Consell de Direcció del SOC, les que designen les persones que participen en les actuacions de seguiment i avaluació de les actuacions.
 
El CTESC recomana que la durada de les estratègies territorials coincideixi amb la durada de l’acord marc.
 
El CTESC també ha realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.  
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat