CTESC
Cercador

Dictamen 38/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 3,0 No escau 43% Pel que fa a la valoració, no s’ha tingut en compte una observació ja que el Govern ha suprimit de la norma l’article al qual es feia l’observació

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament a Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat. CCOO de Catalunya va presentar un vot particular al qual s’hi va afegir UGT.

Atenent la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que acorda crear una subcomissió d’estudi dels transgènics en el marc de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb la participació de tots els sectors implicats, el CTESC recomana que aquest debat es produeixi al més aviat possible, a fi i efecte que serveixi per orientar l’acció del Govern en matèria d’organismes genèticament modificats a Catalunya.

El CTESC considera que la persona titular de la direcció general en matèria de consum hauria de formar part de la Comissió Catalana de Bioseguretat, atès que la intenció dels productes OMG experimentals és que s’acabin consumint. També es recomana que aquesta Comissió informi les organitzacions professionals més representatives sobre les sol·licituds d’autorització presentades.

El CTESC recomana que s’elimini l’article en què atorga el caràcter d’agent de l’autoritat al personal al servei de l’Administració pública que realitza tasques inspectores, ja que es considera que aquesta condició només és pròpia dels funcionaris públics, però en cap cas del personal laboral. També es recomana que els plans d’emergència que han d’elaborar els titulars de les activitats d'utilització confinada comptin amb la participació dels representats legals del personal.

D’altra banda, el CTESC considera adient la inscripció d’ofici de les dades corresponents a cultius comercials al Registre i també valora l’accés públic a les dades del Registre, tot i que considera que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter públic.

En el vot particular CCOO manifesta que no comparteix l’observació en la qual es considera que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter públic. Considera que això suposa un retrocés en relació amb la legislació actual sobre la necessària transparència i informació en matèria d’organismes modificats genèticament.


 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat