CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 24/2010

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 0,0 No escau 0% El Govern no ha acceptat cap de les tres observacions que formulava el CTESC relatives a concretar aspectes de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 24/2010 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

El Dictamen conté dues observacions generals i tres a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme dóna compliment a la disposició final segona de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, on s’autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos des de la seva entrada en vigor, refongui el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i l’esmentada Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

El CTESC considera que la refosa s’ha fet de forma adequada seguint els criteris necessaris per la regularització, l’aclariment i l’harmonització de les disposicions esmentades, sense variar els preceptes normatius.

No obstant aquesta constatació, el CTESC ha considerat oportú recomanar que, per evitar confusions, la remissió a la normativa que regula l’avaluació ambiental dels plans s’incorpori directament als articles 83 i 85 de la norma per evitar remissions reiterades i recíproques a la disposició addicional setena.

El CTESC també recomana que, en relació amb l’incís “com també en aquells altres supòsits que preveu aquesta legislació” de la disposició addicional 14ª.3, s’aclareixi en quins supòsits serà d’aplicació la legislació sobre contractes del sector públic.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat