CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 31/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 51/2010, de 6 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
18 6,0 No escau 33% Per realitzar el còmput de les observacions no s’ha tingut en compte una d’elles ja que fa referència al desenvolupament posterior de la norma. D’altra banda, el Govern ha acceptat cinc observacions formals i dues referides al contingut de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre de 2009, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 31/2009 sobre el Projecte de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

El dictamen conté quatre observacions generals i dinou observacions a l’articulat.

El Projecte de decret estableix, com a fonament bàsic de la creació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, la necessitat de reformular l’estructura organitzativa constituïda pels dos principals organismes públics que actuen en aquest àmbit, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). El CTESC entén que malgrat aquesta voluntat de l’Administració de configurar una nova estructura amb les mateixes funcions, finalitats, obligacions i deures, manca una reordenació de la participació empresarial i sindical en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

També constata que la participació del sector de l’economia cooperativa en el marc del COPCA ha estat estreta i ha permès enriquir i potenciar els serveis que l’Administració ofereix al sector. És per això que el CTESC considera que s’hauria d’incloure al sector de l’economia cooperativa en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

El CTESC constata que la composició dels diferents òrgans que composen l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana atorga una majoria absoluta als membres designats per l’Administració, i considera que s’hauria d’estructurar de forma més igualitària i participativa, tenint en compte la presència dels agents socials i d’altres organitzacions externes, procurant que la representació de l’Administració no excedeixi del 50 % del total de membres.

També es posa de manifest que el CTESC entén que la Comissió Permanent no ha de ser un òrgan adscrit al Consell Rector sinó un òrgan més en la mateixa línia jeràrquica que el Consell Rector i el Consell d’Administració amb la composició, les funcions i les competències idònies.

El CTESC considera que les comissions estratègiques han de comptar amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i també proposa afegir que el reglament determini la manera d’escollir el president, d’entre els seus membres, a cadascuna de les comissions estratègiques.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat