CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 35/2010

sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 7,0 No escau 64% Al realitzar el còmput de les observacions no se n’ha tingut en compte una, ja que el paràgraf al que feia referència s’ha suprimit de la norma. El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha acceptat tant observacions formals com de contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2010, aprova per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 35/2010 sobre el Projecte de decret d’establiments d’allotjament turístic.

El Dictamen conté dues observacions generals i dotze a l’articulat.

El CTESC considera que, en regular el dret d’accés i permanència als establiments, s’ha d’explicitar la possibilitat de la intervenció dels agents de l’autoritat quan s’hagi d’expulsar persones que incompleixin les normes de convivència, ja que si els interessats es neguen a ser expulsats, això pot ocasionar greus conseqüències i l’aparició de possible violència.

El CTESC proposa que s’afegeixi a la norma que les penalitzacions a la cancel·lació no seran d’aplicació quan la cancel·lació es produeixi per causa de força major, degudament acreditada. També es proposa afegir que, quan les cancel·lacions no donin lloc a penalitzacions, però comportin una despesa per a l’establiment com són les despeses financeres de retorn de paga i senyal, aquestes vagin a càrrec de la persona usuària.

Pel que fa al requisit exigit per a totes les categories d’hotel i d’hotel-apartament que hi hagi climatització a les zones comunes, el CTESC considera que s’ha de condicionar a les necessitats reals de climatització de cada territori, atenent l’estacionalitat del servei i la climatologia local i que el concepte de climatització s’entengui en sentit ampli (climatització natural o artificial), d’acord amb el principi d’eficiència energètica i sostenibilitat del medi ambient, que hauria de promoure més inversió en aïllaments o altres sistemes naturals que no pas en aparells artificials que consumeixen energia.

El CTESC considera que els establiments autoritzats en el moment de la publicació del Decret no s’haurien de veure obligats a adaptar-se a les noves mides i els requisits tècnics previstos a la norma en els casos de canvi de capacitat a la baixa.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat