CTESC
Cercador

Dictamen 02/2013

sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
13 10,0 No escau 77% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma, que tenien per finalitat millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 4 de febrer de 2013, aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 2/2013 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de campaments juvenils.

El Dictamen conté tres observacions generals i tretze a l’articulat.

El CTESC considera que el règim transitori establert en el Projecte de decret s’hauria d’ampliar, i mantenir els terminis establerts pel que fa a les adequacions tècniques de caràcter essencial, com poden ser les relatives a seguretat i higiene.

Es recomana que els campaments juvenils ja existents quedin exonerats de complir el requisit que els pavellons no puguin superar en el seu conjunt el 20% de la capacitat total del campament, sempre i quan es justifiqui per raons temàtiques o d’interès històric o cultural.

Es considera que s’hauria d’especificar la compatibilitat entre el logotip relatiu a la Xarxa Catalana d’Instal•lacions Juvenils amb el logotip identificatiu de l’entitat titular de cada campament, o de qualsevol altre organisme, sempre i quan estiguin en un suport diferenciat.

Pel que fa a la regulació dels serveis higiènics compartits amb altres instal•lacions juvenils es considera que la ràtio de serveis higiènics/persona hauria de ser la que s’estableix en aquest Reglament i no la que s’estableix en la normativa que regula les altres instal•lacions juvenils.


 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat