CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 15/2017

sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 6,0 No escau 75% El Govern ha estat receptiu amb les observacions formules pel CTESC. Tot i així, no han estat acceptades dues observacions que feien referència a concretar les definicions establertes en l’article 3 de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de setembre de 2017, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 15/2017 sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants en l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera.

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat.
 
El CTESC recomana que, per tal de garantir la seguretat jurídica de l’administrat i en pro de la simplificació administrativa, s’aclareixi la redacció del Projecte de decret amb l’objectiu d’assegurar que els terminis dels controls vectorials integrats en les autoritzacions i llicències atorgades a l’empara de la Llei 20/2009 estiguin coordinats.

D’altra banda, recomana revisar la redacció del Projecte de decret per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania en general i a les persones físiques o jurídiques destinatàries sense coneixements tècnics específics en aquesta matèria.

També amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica, recomana que els criteris tècnics s’especifiquin a través d’annexos i que la remissió a les instruccions tècniques es limiti als casos estrictament necessaris.

Les observacions a l’articulat concreten aquestes recomanacions generals en els articles corresponents.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat