CTESC
Cercador

Dictamen 09/2015

sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 7,0 1,0 67% El Govern ha acceptat les observacions realitzades amb la intenció de precisar i concretar el sentit de la norma. No s’han acceptat les observacions que recomanaven que fos en aquesta Llei, i no en un posterior desenvolupament reglamentari, on es regulessin determinades qüestions. El Parlament ha acceptat el caràcter gratuït i la gestió pública del Registre de catalans i catalanes a l’exterior. També ha acceptat que una representació de les comunitats catalanes de l’exterior formin part del Consell de la Catalunya Exterior

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 31 de març de 2015, va aprovar per unanimitat el Dictamen 9/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior.

El Dictamen conté dotze observacions a l’articulat que, bàsicament, són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de clarificar i precisar el text de la norma.

Tot i així, el CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir el caràcter gratuït i la gestió pública del Registre de Catalans i Catalanes a l’Exterior, així com els requisits bàsics d’inscripció, ja que la inscripció en el Registre identifica la condició política de català a ciutadans residents a l’estranger, i pot constituir un requisit previ d’accés a determinats serveis i prestacions de caràcter públic.

També es considera que hauria de ser aquesta Llei, en comptes de remetre-ho a un posterior desenvolupament reglamentari, la que definís els requisits bàsics i els procediments per al reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior i la que fixés els criteris bàsics per determinar el nombre de membres que componen el Consell de la Catalunya Exterior.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat