CTESC
Cercador

Dictamen 01/2011

sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 2011, aprova per cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 1/2011 sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.

El Dictamen conté una observació general i dos vots particulars.

El CTESC valora que el Govern hagi sol·licitat el dictamen sobre aquest Projecte de llei i recorda que la sol·licitud de dictamen s’ha de fer amb caràcter previ a l’aprovació de la norma per part del Consell Executiu.

Foment i Pimec, en el seu vot particular, valoren positivament el Projecte de llei. Consideren que, pel que fa al cost fiscal en matèria de successions, s’elimina el greuge comparatiu respecte als ciutadans d’altres comunitats autònomes. També creuen que es procura el manteniment del patrimoni familiar i es preveu la continuïtat de les empreses.

Posen de manifest que per simplificar i fer més comprensible l’impost seria convenient que les reduccions previstes en l’article 2 de la Llei 19/2010, de 7 de juny s’igualessin per al conjunt de components dels grups I i II.

Valoren negativament el fet que aquesta modificació afecti només les successions i no les donacions entre familiars vius dels grups I i II.

CCOO i UGT en el seu vot particular demanen al Govern que reconsideri suprimir l’impost de successions, ja que creuen que és un tribut de caràcter directe i progressiu que es recapta i gestiona integrament a Catalunya, que té una funció redistributiva i que és un impost que es paga a la majoria de països europeus i als EUA.

No entenen com el Govern pot renunciar als recursos provinents d’aquest impost en una situació de crisi i de disminució dels ingressos fiscals. Consideren injust que es vulgui eliminar aquest impost quan es diu que no hi ha diners i que s’ha de retallar la sanitat i l’educació públiques.

Consideren que l’impost de successions és just i necessari i serveix per reforçar la cohesió social i posar en valor el mèrit i l’esforç personal i no la riquesa familiar.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat