CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

descarregar pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de llei de fusió dels col•legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col•legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya descarregar pdf

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 Norma en tràmit parlamentari o pendent de seguiment.

El Govern ha acceptat l’observació proposada pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2016, va aprovar per unanimitat el Dictamen 10/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
 
El Dictamen consta de dues observacions, una general i una a l’articulat.
 
El CTESC valora la fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya ja que considera que afavorirà la millor prestació dels serveis als col·legiats i a la societat.
 
També considera que la norma hauria de regular la subrogació del nou Col·legi als drets i les obligacions del personal dels col·legis que es fusionen.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat