CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 0,0 100% El Govern ha acceptat l’observació proposada pel CTESC No hi ha hagut variacions en el tràmit Parlamentari. Així, s’ha continuat mantenint l’observació proposada pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de 2016, va aprovar per unanimitat el Dictamen 10/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
 
El Dictamen consta de dues observacions, una general i una a l’articulat.
 
El CTESC valora la fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya ja que considera que afavorirà la millor prestació dels serveis als col·legiats i a la societat.
 
També considera que la norma hauria de regular la subrogació del nou Col·legi als drets i les obligacions del personal dels col·legis que es fusionen.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat