CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 32/2010

sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, el certificat d'aptitud i el programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 5,0 No escau 50% Al realitzar el còmput de les observacions no s’han tingut en compte dues d’elles ja que el contingut de l’article a què feien referència s’ha suprimit de la norma. El Govern ha acceptat observacions de caràcter formal i algunes que feien referència a aclariments o concrecions de la redacció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2010, aprova per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 32/2010 sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el certificat d’aptitud i el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat.

El Dictamen conté tres observacions generals i dotze a l’articulat.

El Decret objecte de dictamen, que dóna compliment a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, regula la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i aprova el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat. El CTESC considera convenient que s’hagi establert un sistema periòdic d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, perquè contribuirà a millorar les condicions del parc d’habitatges, que és un dels reptes principals del Pacte nacional de l’habitatge.

El CTESC considera que no es justifica ni en la norma ni en la memòria econòmica el fet que la inspecció tècnica s’estableixi únicament per als edificis d’habitatges plurifamiliars i no per als unifamiliars, tot i que es deixa la potestat als ajuntaments d’ampliar els requeriments establerts en la norma.

El Projecte de decret regula que els Plans d’habitatge han d’establir un sistema d’ajuts per l’elaboració dels informes tècnics obligatoris. El CTESC considera que aquest sistema d’ajuts econòmics s’ha d’articular en paral•lel a la tramitació d’aquest Projecte de decret i hauria d’entrar en vigor en la mateixa data que el Projecte de decret.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat