CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2007

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 2,0 No escau 29% S’accepten dues observacions formals

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 14 de setembre del 2007.

Es valora positivament el Projecte de decret, davant la necessitat de regular normativament el sistema de planificació en l’àmbit de la salut que suposa un nou enfocament del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, que esdevé un instrument essencial de planificació en el desenvolupament de les polítiques previstes en el Pla de Salut de Catalunya.

Igualment es comparteix el plantejament exposat en la Memòria justificativa del Projecte de decret que la planificació s’entengui com un procés continu sotmès a possibles revisions en funció de l’evolució de les variables que intervenen en el procés de planificació (la població, les necessitats en l’àmbit de la salut, la disponibilitat de recursos estructurals, professionals i tecnològics, l’accessibilitat als serveis, la demanda i la utilització dels serveis, la visió dels ciutadans i els professionals sobre l’atenció sanitària i la despesa del sistema públic de salut), d’acord amb els resultats dels processos d’avaluació. En aquesta mateixa línia, es considera que el Decret hauria d’incloure dos apartats nous a l’article que fa referència al contingut del Mapa sanitari amb la redacció següent: f) Els criteris d’actualització i revisió del Mapa sanitari; g) El procediment d’avaluació del Mapa sanitari.

Igualment es considera que el Decret hauria d’explicitar, de manera clara i concreta, en el preàmbul i en l’article 1, Objectius i finalitats, com es garantirà una atenció integral a la salut dels ciutadans en els territoris de Catalunya atenent als criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania, atès que es consideren els objectius més estratègics dels serveis de salut.

El Dictamen recomana que es faci un estudi acurat de la fórmula jurídica adient per tal d’evitar deixar sense efectes el mapa actual mentre no s’aprovi el nou mapa sanitari, atès que es deroga el Decret de 7 de gener de 1980, pel qual s’aprova el Mapa sanitari de Catalunya.

D’altra banda, es recomanen algunes modificacions al text per tal d’unificar terminologia i/o fer-ho més entenedor per tal d’evitar possibles confusions.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat