CTESC
Cercador

Dictamen 05/2011

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 1,0 1,5 50% El Govern ha acceptat una de les observacions referida a una qüestió formal de la norma. El Parlament ha incorporat al text de la norma dues de les observacions que va realitzar el CTESC

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2011, aprova per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 5/2011 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El Dictamen conté una observació general i cinc observacions a l’articulat.

El CTESC està d’acord amb els objectius de l’Avantprojecte de llei d’incentivar la constitució de noves fundacions i d’incrementar la seva autonomia de gestió, tot respectant les funcions del Protectorat de vetllar per l’objecte fundacional i de verificar el compliment de finalitats d’interès general de les fundacions. Però no comparteix el criteri del Govern que consta en el preàmbul sobre el fet que des de l’entrada en vigor del llibre tercer del Codi civil hi ha hagut un fre en la creació de noves fundacions degut a un excés de regulació dels requisits per constituir fundacions i un excés d’intervencionisme en la regulació de l’organització i funcionament d’aquestes entitats.

Pel que fa a les fundacions temporals es recomana que s’especifiqui que la pròrroga de la durada només es pot fer una vegada, per a un període igual a l’adoptat inicialment, per tal d’evitar que una fundació obtingui la condició d’indefinida a partir de pròrrogues successives il·limitades.

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el règim d’autorització prèvia del Protectorat per a les operacions que mantinguin els patrons, i les persones que hi estiguin especialment vinculades, en els casos de contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners i de prestació de serveis retribuïts.

També es recomana mantenir la necessitat d’autorització prèvia del protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària si el donant ho ha exigit expressament, si ho estableix una disposició estatutària i si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la fundació.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat