CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2009

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 4,0 4,0 40% De les observacions acceptades pel Govern, una ha estat d’aclariment de la redacció, una altra de forma i les altres de contingut

Resum


El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 23 de febrer, aprova per disset vots a favor, onze en contra i quatre abstencions el Dictamen 4/2009 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint a l’articulat. També s’adjunten dos vots particulars, un de Foment i un de Pimec.

En el Dictamen es valora adient i necessària la iniciativa de crear l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball com a eina per donar resposta a la necessitat de compatibilitzar l’exercici efectiu per part de la Generalitat de Catalunya, de les seves competències sobre la funció inspectora, i la necessitat d’articular mecanismes de col·laboració i coordinació institucional amb l’Administració General de l’Estat i les administracions autonòmiques i amb una clara pretensió d’evitar disfuncions, les duplicitats d’inspecció i possibles efectes d’una fractura del servei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tot i això, es considera que la norma hauria d’explicitar el marc de col·laboració i coordinació institucional amb el Ministeri de Treball i Immigració i la resta de comunitats autònomes.

Es posa de manifest que en l’elaboració de les normes de desenvolupament d’aquesta Llei s’hauria de comptar amb la participació i consulta de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

Es considera que els informes anuals que ha de publicar l’Agència s’haurien de tramitar amb caràcter previ al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és l’òrgan de participació institucional.

Pel que fa al cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el treball es considera que s’hauria d’explicitar amb més detall el procés concret i les proves que es realitzaran en el procés de selecció i que hauran de superar els tècnics habilitats per accedir a la plaça de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball.

En el seu vot particular Foment manifesta que l’Avantprojecte de llei s’hauria de limitar a desenvolupar estrictament l’objecte del traspàs de competències tenint en compte l’Acord Generalitat-Estat, és a dir, el traspàs de la Inspecció de Treball, dels mitjans personals i materials i dels recursos corresponents. I sembla evident que l’Avantprojecte de llei no compleix amb aquestes previsions al crear un nou cos de subinspecció de seguretat i salut en el treball.

Pimec considera, en el seu vot particular, que la regulació de la disposició addicional cinquena pel que respecta a la creació d’un cos de subinspecció de seguretat i salut per ser viable requeriria una modificació de la Llei 42/1997, atès que la regulació estatutària dels cossos que realitzen la funció inspectora correspon, de conformitat amb la normativa d’aplicació, a l’Estat.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat