CTESC
Cercador

Dictamen 43/2010

sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel qua fa a les llicències i comunicacions

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 43/2010 sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa a les llicències i comunicacions.


El Dictamen conté tretze observacions generals i trenta-sis a l’articulat.

El CTESC valora que el Projecte de decret reafirmi la voluntat de simplificar i racionalitzar els tràmits i els terminis referents a la prevenció i control ambiental de les activitats que emana de la Llei 20/2009 i espera que augmenti l’eficiència i agilitzi i simplifiqui els tràmits de les actuacions de les administracions en aquesta matèria. Amb tot, el CTESC considera que el Projecte de decret podria no esgotar les possibilitats de simplificació administrativa i sol·licita mecanismes addicionals que alleugereixin la càrrega burocràtica de les empreses petites i mitjanes.

D’altra banda, el CTESC considera positiva la incorporació a l’annex II dels criteris de qualificació de les modificacions com a substancials, tot i que alerta sobre el risc de sotmetre a sol·licitud continuada de canvi substancial amb baixos impactes ambientals a causa de la fixació de llindars exclusivament en valors absoluts i se sol·licita que s’incorporin criteris alternatius en termes relatius.

El CTESC considera positiu que l’empresa pugui proposar un sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols.

Atès que s’atorga una major potestat als ajuntaments per tramitar i gestionar les llicències i comunicacions ambientals, el CTESC mostra la seva inquietud respecte als recursos disponibles i la capacitat tècnica de l’Administració local per adaptar les seves ordenances a la nova normativa i desenvolupar la seva aplicació concreta.

El CTESC considera que tot i les competències municipals per decidir si l’activitat pot instal·lar-se o no al seu municipi, i tenint present els potencials estalvis econòmics públics que s’obtindrien, s’haurien d’esgotar les possibilitats d’uniformitat de criteris tècnics arreu del territori de Catalunya, establint marcs reglamentaris comuns.

Finalment, el CTESC fa un conjunt d’observacions a l’articulat de caràcter fonamentalment tècnic.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat