CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2006

sobre l’Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
55 20,0 3,5 43% Gran part de les observacions recollides tant pel Govern com pel Parlament tenen contingut material.

Resum

L’objecte de l’Avantprojecte de llei és la regulació del dret a l’habitatge en el territori de Catalunya. En resposta a les circumstàncies econòmiques actuals, en què cada cop més els sectors socials sensibles pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge, l’Avantprojecte es planteja la creació d’un parc específic d’habitatges accessibles que hauria de ser suficient i integrat i hauria de permetre atendre les necessitats de la població que necessita un allotjament. Amb aquesta finalitat, l’Avantprojecte regula les formes d’habitatge assequible, entre les quals destaca l’habitatge amb protecció oficial. L’Avantprojecte de llei pretén incidir també en el mercat lliure de l’habitatge, raó per la qual es regula la protecció de les persones consumidores i usuàries d’habitatges, la qualitat i els requisits exigits als habitatges i les mesures d’intervenció administrativa en els casos d’utilització anòmala. El títol I regula les competències en matèria d’habitatge de les diferents administracions públiques. El títol II regula els aspectes relatius a la planificació i programació en matèria d’habitatge intentant donar resposta tècnica a la necessària distribució equilibrada sobre el territori de l’habitatge en general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, permetent la salvaguarda dels interessos supralocals. El títol III regula els aspectes referits a la qualitat del parc immobiliari d’habitatges a través del foment de la conservació i la rehabilitació dels habitatges. El títol IV s’ocupa de la protecció dels consumidors i usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari. El títol V es refereix a la política de protecció pública de l’habitatge. El títol VI regula el règim de control i sancionador. I, finalment, el títol VII regula la col·laboració dels notaris i els registradors en l’aplicació de l’Avantprojecte de llei.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat