CTESC
Cercador

Dictamen 10/2014

sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 6,0 No escau 43% El Govern ha acceptat 4 observacions referides a la representació dels diferents organismes i 2 observacions formals

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 6 de maig de 2014, va aprovar per trenta-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 10/2014 sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i catorze observacions a l’articulat.

El CTESC aprecia la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació per impulsar i incrementar la competitivitat del sector agroalimentari. Tanmateix, considera que, atès el seu caràcter estratègic caldria buscar algun mecanisme de foment eficient per dinamitzar i afavorir la transferència de l’R+D+i.

El CTESC considera que el Departament d’Ensenyament hauria d’exercir la competència sobre la formació reglada en les escoles de capacitació agrària, la qual cosa possibilitaria un millor aprofitament dels recursos humans i dels centres educatius del Departament d’Agricultura i permetria donar un millor servei als alumnes.

També es recomana establir mitjans alternatius o complementaris al Portal RuralCAt per tal de vetllar per aquelles persones que no puguin accedir a la Xarxa habitualment o tinguin alguna dificultat per fer-ho.

El CTESC comparteix l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere i que el Consell Català de la Innovació Agroalimentària tendeixi a assolir una participació mínima del 50% de dones; no obstant això, considera que totes les organitzacions que no tinguin dret a nomenar dos representants han de preservar la seva llibertat d’escollir lliurement els seus representants.

Pel que fa a la composició del Consell Català de la Innovació Agroalimentària el CTESC considera que hi hauria d’haver un/a representant de cadascuna de les organitzacions empresarials agroalimentàries més representatives de Catalunya.

Pel que fa a la composició del consell de centre, el CTESC considera que s’hauria d’establir en tots els casos un nombre concret de representats o, si escau, determinar els criteris per al seu establiment. Pel que fa a la representació de les organitzacions empresarials, es considera que hi hauria d’haver un/a representant de cadascuna de les organitzacions empresarials agroalimentàries més representatives, designat per cadascuna d’elles i pel que fa a la representació de les organitzacions sindicals, un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat