CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2007

sobre el Projecte de decret d’aprovació del Pla d’actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
32 12,0 No escau 38%

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió ordinària del Ple del dia 21 de maig del 2007.

La majoria de les observacions té un contingut genèric, si bé també n’hi ha que recomanen algun aclariment concret. En general, el Dictamen considera positiva la implicació de diferents departaments en l’elaboració del Pla i la seva transversalitat. També fa una crida a l’atenció sobre altres tipus d’emissions a l’atmosfera i sobre la millora necessària de la xarxa de mesurament.

El Dictamen constata que el transport és la font principal de les emissions que el Pla combat, raó per la qual fa propostes dirigides a avançar en la millora de l’eficiència dels motors, a potenciar el transport públic, a proposar actuacions sobre flotes públiques i de lloguer.

El Dictamen subratlla que l’impacte de les emissions de la indústria és molt menor que el del transport i considera positiu mantenir l’esforç en relació amb les instal·lacions industrials. Es fan recomanacions demanant mesures de suport a les indústries petites i mitjanes que es puguin veure afectades per les mesures del Pla i també es demana que les revisions de les autoritzacions ambientals que s’hagin de fer per tal de limitar les emissions es facin amb el menor cost per a les empreses i en aquelles significatives pel compliment dels objectius del Pla.

Tanmateix el Dictamen demana més detall en relació amb algun dels àmbits d’actuació del Pla i també dels mecanismes de seguiment. Proposa incloure la participació dels treballadors i dels seus representants en el desenvolupament de manuals de bones pràctiques i plans de mobilitat. Finalment demana la revisió jurídica de determinades previsions per descartar la col·lisió jurídica del Projecte de decret amb normes de rang superior, una catalana i l’altra estatal.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat