CTESC
Cercador

Dictamen 06/2015

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
16 6,5 No escau 41% De les observacions acceptades pel Govern la majoria es refereixen a qüestions formals de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, va aprovar per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el marc normatiu per a la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants.

El Dictamen conté cinc observacions generals i disset observacions a l’articulat.

El CTESC considera que seria convenient que la gestió externalitzada dels mercats de marxants no suposés un increment de les taxes preexistents.

El CTESC recomana concretar la definició del concepte “mercat de marxants” de l’article 1 en la línia del que estableix el Llibre Blanc del comerç no sedentari a Catalunya i tenint en compte l’article 13.2.c del Decret legislatiu 1/1993 sobre comerç interior que fa referència a la venda no sedentària en mercats periòdics.

El CTESC recomana que s’incloguin els serveis públics de WC com a serveis mínims obligatoris.

El CTESC recomana concretar el percentatge d’increment de parades com a supòsit de modificació de les característiques essencials d’un mercat de marxants.

El CTESC recomana quantificar quan es considera suficient i proporcionada l’assegurança de responsabilitat civil que s’exigeix per a l’exercici de la venda no sedentària.

El CTESC proposa que l’autorització especifiqui el subgrup de productes, si escau, per tal que cada ajuntament pugui subdividir els articles dins d’un mateix epígraf per tal d’adequar l’oferta a la demanda dins del mercat.

El CTESC proposa afegir que, per a la constitució de la Comissió de Seguiment i el nomenament dels representants dels paradistes, s’hagi de tenir en compte les associacions empresarials del sector dels marxants que voluntàriament s’hagin acreditat davant l’ajuntament corresponent com a entitats amb base representativa en el mercat de referència.
El CTESC proposa afegir que es puguin formalitzar acreditacions i/o carnets professionals, dels quals se’n donarà publicitat a la corresponent pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes únicament i exclusivament informatius.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat