CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 14/2017

sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 6,0 No escau 67% El Govern ha acceptat observacions referides a qüestions formals i de concreció de determinats aspectes de la norma, com ara afegir la definició de consumidor final o substituir l’expressió “temperatura de conservació” per “rang de temperatura de conservació

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2017, va aprovar per unanimitat el Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final.
 
El Dictamen conté tres observacions generals i deu observacions a l’articulat.
 
El CTESC constata que la venda de llet crua de vaca és una oportunitat per a un sector productor en una situació crítica des de fa anys i que aquest Decret té en compte la voluntat i les consideracions recollides dins el Pla d’acció del sector lacti català.
 
El CTESC considera que les explotacions que ja venen llet crua de vaca s’haurien d’anotar d’ofici al Directori, i haurien de poder continuar amb la seva activitat, i que només fos necessari que aportessin la documentació per justificar els nous requisits establerts en aquest Decret.
 
El CTESC considera que la norma hauria de reflectir clarament que els establiments de restauració s’han d’entendre com a consumidors finals i que la data de caducitat de la llet hauria de ser com a màxim de 72 hores, però no des de la munyida sinó des de l’envasat o la comercialització.
 
El CTESC recomana que en l’etiquetatge i la informació al consumidor, en lloc de fer constar la temperatura de conservació en refrigeració es faci constar el rang de  temperatura. En el cas que sigui el consumidor qui proporcioni l’envàs es considera que el responsable de la venda ha d’estar en disposició de lliurar-li un escrit amb les informacions pertinents i que la informació necessària i pertinent hauria d’estar exposada en el punt de venda.
 
Pel que fa als controls oficials regulats en la norma, el CTESC considera que, atès que hi ha diferents òrgans competents, s’hauria d’establir la necessitat de coordinació entre ells.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat