CTESC
Cercador

Dictamen 04/2011

sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reeestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada:

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
98 41,0 -0,2 42% El Govern ha fragmentat en tres normes el Projecte de llei que va presentar al CTESC. Algunes de les matèries, com la Llei d’urbanisme o la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, encara no s'han tramitat. La variació de -0,2 al Parlament correspon a l'acceptació de 6,8 observacions del dictamen que el Govern no havia tingut en compte i el rebuig, modificació o anul·lació de 7 observacions acceptades opreviament pel Govern

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2011, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 4/2011 sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica.
 
El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l'articulat i quatre vots particulars.

En primer lloc el CTESC es pronuncia sobre la tramitació del dictamen, es posa de manifest que es dictaminarà sobre la totalitat de l'Avantprojecte de llei, com així ho preveu la Llei de creació del CTESC, malgrat que el Govern només li hagi sol·licitat el dictamen sobre els apartats de la norma que ha considerat que afecten matèries socioeconòmiques i laborals. També es lamenta que s'hagi sol·licitat el dictamen quan la norma encara està en tràmit d'informació pública i que no sigui el text que hagi validat el Govern en el Consell Tècnic.

Pel que fa a la norma dictaminada, el CTESC considera que hi ha àmbits normatius que experimenten una modificació substancial com, per exemple, urbanisme, habitatge i política industrial, que haurien hagut de ser objecte de tramitació individualitzada. Es veu amb preocupació que en una sèrie d'organismes es limiti, o en alguns casos se suprimeixi, la participació institucional que correspon als agents socials, per a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis.

Pel que fa a les observacions a l'articulat, són fonamentalment tècniques, moltes d'elles detallen el que s'ha exposat en les observacions generals, en d'altres es fan recomanacions per evitar contradiccions entre les normes modificades o es demana que es clarifiquin, determinin o s'incorporin redaccions.

En relació amb la Llei de cooperatives es considera que s'hauria de mantenir l'objecte de les cooperatives agràries i també s'hauria de mantenir el Consell Superior de la Cooperació perquè és un òrgan consultiu que vertebra les relacions entre el moviment cooperatiu, la societat civil i el Govern.

Pel que fa a la Llei de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents es demana que es reconsideri el contingut sobre les prestacions econòmiques i les actuacions de suport en diversos àmbits, ja que es constata una desproporció amb la normativa vigent.

El CTESC considera que s'hauria de mantenir vigent el termini per aprovar el reglament de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, ja que la xarxa està en funcionament. Es considera excessiu el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor de la Llei per aprovar els estatuts de l'Agència de Migracions de Catalunya.

El CTESC no està d'acord amb la supressió de la possibilitat de crear comissions territorials del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, ja que considera que s'elimina la descentralització en el tractament dels programes de reinserció adequats a cada situació concreta.

En l'àmbit de salut, es considera que s'hauria de revisar la limitació temporal de sis mesos, atès que la no concessió del dret a l'assistència sanitària a aquelles persones que no certifiquin un empadronament de més de sis mesos podria col·lisionar amb la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i amb la Llei del Sistema Nacional de Salut.
 
En matèria de pesca, el CTESC no està d'acord amb la modificació de les zones de pesca en aigües continentals ja que es permetrà la pesca amb captura o mort en les reserves genètiques d'espècies autòctones, mentre que fins ara només es permetia la pesca sense mort, lliure o controlada.

Pel que fa al Codi de consum, el CTESC considera que no tenir en compte la utilització fraudulenta de marques o distintius oficials per qualificar una infracció com a greu pot dificultar la lluita contra la competència deslleial.

El CTESC considera que la desregulació dels habitatges destinats a usos turístics va en detriment dels veïns i dels usuaris i dificulta el coneixement d'aquesta activitat econòmica. Es posa de manifest que s'han d'establir mecanismes que evitin que ajuntaments i Generalitat iniciïn un procediment de protecció de la legalitat urbanística per la mateixa infracció.

En matèria de transports, es considera positiva la regulació de noves sancions a empreses ferroviàries prestatàries de serveis quan els incompliments de les condicions essencials afectin greument els usuaris i usuàries. També es considera positiu que s'estableixi que les condicions relatives a la freqüència i la regularitat del servei siguin considerades amb aquesta importància, així com les referències a la reiteració d'aquestes infraccions que provoquen els problemes de serveis. Es qualifica com a positiva la limitació a 10 anys (prorrogables) de  la concessió de serveis regulars interurbans per tal de permetre millorar la competència entre els diferents operadors de transport.  Es posa de manifest que amb la nova regulació podrien adquirir la condició de subvencionables totes les instal·lacions de transport per cable de Catalunya, siguin públiques o privades, i estiguin o no destinades a facilitar la mobilitat dels ciutadans.

Les organitzacions representades en el CTESC han donat el seu suport al dictamen; malgrat això han presentat vots particulars per manifestar la seva opinió sobre determinades modificacions introduïdes per l'Avantprojecte de llei i que no han tingut el suport de les altres organitzacions. Els vots particulars han estat presentats per Foment, Pimec, Confederació de Cooperatives de Catalunya; també s'ha presentat un de conjunt de CCOO i UGT. En aquest darrer CCOO també ha presentat tres observacions sense el suport d'UGT.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat