CTESC
Cercador

Dictamen 23/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 0,0 100% El Govern ha estat receptiu a les observacions del CTESC. Pel que fa a la valoració, no hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2013, va aprovar per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.


El Dictamen conté tres observacions a l’articulat i un vot particular presentat per Foment.

El CTESC recomana modificar un article per tal que durant el període transitori les persones que disposin dels certificats establerts en la norma puguin sol·licitar elles mateixes l’acreditació.

En les altres dues observacions es recomana unificar criteris i concretar el sentit de la norma.

En el vot particular, Foment considera que el fet que els professionals disposin de competències exclusives pot no ajustar-se a l’article 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que estableix que els estats membres faran allò necessari perquè els prestadors no es vegin subjectes a requisits que els obliguin a exercir exclusivament una activitat específica o que limitin l’exercici conjunt o en associació de diverses activitats.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat