CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 25/2010

sobre el Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 139/2010, d'11 d'octubre, sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% De les tres observacions que hi havia en el Dictamen, el Govern ha acceptat les dues observacions formals i no ha acceptat la de contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 25/2010 sobre el Projecte de decret sobre beneficis per a les famílies monoparentals i les famílies nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril.

El Dictamen conté quatre observacions generals i tres a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que és necessari impulsar polítiques socials de transport públic, basades en una tarificació equitativa per a cada col·lectiu, que aportin una major cohesió social i una potenciació d’un transport públic de qualitat que respongui a les necessitats de mobilitat de la població. S’assenyala que l’existència dels abonaments “socials” pot ajudar a reduir l’ampli ventall de títols de transport existents en l’actualitat, i a incrementar la quota modal del transport públic.

En el Dictamen s’assenyala que els beneficis fiscals que es preveuen per a les famílies monoparentals i nombroses en el preu del transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril s’haurien d’estendre també a les famílies amb persones en situació de dependència, atès el que s’estableix en la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de preveure un nou títol de transport integrat de durada anual.

En el Dictamen també es posa de manifest que, tenint en compte les recomanacions fetes en l’informe “Consideracions i propostes sobre l’actual sistema tarifari integrat: el títol T-12 i els títols multipersonals”, aprovat pel Ple del Consell el dia 6 d’abril de 2010, el nou títol T- Familiar 70/90 s’hauria de fer extensiu a tota la població.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat