CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 16/2009

sobre l'Avantprojecte de llei del Codi de consum de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
16 3,8 1,0 30% De les quatre observacions acceptades pel Govern, una és de forma i les altres tres de contingut. El Parlament ha acceptat una observació del CTESC relativa a introduir la paraula “deliberadament”, en el context que l’empresari/a té el deure de col·laborar en la persecució d’una infracció i que si deliberadament no ho fa, en pot ser considerat responsable

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 20 de juliol, aprova per vint vots a favor, vuit en contra i tres abstencions el dictamen 16/2009 sobre l’Avantprojecte de llei del Codi de consum de Catalunya.


El Dictamen conté set observacions generals i disset a l’articulat.

El CTESC valora positivament aquest Codi de consum ja que el sorgiment de nous formats comercials, nous sistemes de venda i noves formes de prestació de serveis feien necessari l’actualització de la normativa en matèria de protecció dels consumidors. Es considera positiva la inclusió del concepte de consum responsable i sostenible a l’hora de regular les relacions de consum.

El CTESC incideix en la manca de previsió dels costos, en la memòria econòmica, pel que fa a la creació d’oficines públiques d’informació i atenció a les persones consumidores en municipis majors de 25.000 habitants o, en el seu defecte, als consells comarcals i pel que fa a la necessitat de realitzar estudis i enquestes sobre hàbits de consum. Es considera que en la documentació que acompanya la norma s’hauria d’haver inclòs un estudi dels costos regulatoris que la seva aplicació pot comportar al sector privat i especialment a les pimes. Es mostra la inquietud sobre l’impacte que pot suposar pel sector l’adaptació de les màquines de venda a l’obligació d’instal•lar un mecanisme que permeti obtenir un comprovant de la transacció, tenint en compte que la disposició transitòria segona dóna un termini de 6 mesos des de la promulgació de la Llei per a l’adaptació empresarial a les obligacions que s’hi estableixen.

Es posa de manifest que en el context d’aquesta norma l’expressió “el comerç just” és un concepte indeterminat, per la qual cosa es sol•licita la seva definició o la seva supressió.

El CTESC troba a faltar una major protecció de les persones consumidores contra l’efecte de l’anomenat spam telefònic.

Pel que fa a la informació per a la venda d’immobles, el CTESC considera que resulta difícil poder informar al consumidor sobre les despeses de manteniment de l’immoble quan es ven en construcció, atès que no ha estat constituïda la comunitat de propietaris i no serà fins a l’efectiva constitució d’aquesta quan es concretaran les despeses que en concepte de manteniment seran atribuïdes a cadascun dels adquirents. D’altra banda, en el moment de l’oferta d’habitatges nous en construcció no es poden determinar alguns dels tributs aplicables, com ara l’IBI. Per això es sol•licita eliminar l’exigència d’informació de les despeses previsibles de manteniment i dels imports dels tributs que gravin la propietat.
Pel que fa a les sancions, es considera que la notificació del contingut de l’acta d’inspecció al subjecte presumptament responsable ha de ser obligatòria i que el concepte de “consum responsable” no pot qualificar una infracció com a greu.

El grup segon, Foment i Pimec, han presentat un vot particular en el que posen de manifest que el codi de Consum no respecta les disposicions normatives en matèria de drets lingüístics regulades a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Llei de política lingüística i a la normativa de la Unió Europea. Consideren que no s’ha de relacionar la qualitat amb la resolució extrajudicial de conflictes ni vincular l’adhesió a l’arbitratge de consum a l’atorgament d’ajuts i subvencions. Assenyalen que s’hauria de regular que les funcions de la inspecció es realitzaran sota el criteri de proporcionalitat. Consideren que el règim sancionador és tècnicament deficient i crea inseguretat jurídica i indefensió als administrats. Consideren que l’ostentar una determinada posició en el mercat no hauria de significar un agreujament de la infracció i la sanció.

CCOO també ha presentat un vot particular, al qual s’hi ha adherit la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per posar de manifest que es valora molt positivament el comerç just i no es considera que sigui un concepte indeterminat que es pugui suprimir d’aquesta norma.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat