CTESC
Cercador

Dictamen 15/2015

sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 206/2015, de 15 de setembre, relatiu al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 1,3 No escau 33% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma que concreten el seu sentit

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny de 2015, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.

El dDictamen consta de cinc observacions generals, quatre a l’articulat i dos vots particulars; un vot particular presentat per presentat per PIMEC i un altre presentat conjuntament per FOMENT i FEPIME.

El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de medició de la representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya i que la norma que ho reguli susciti el consens de les organitzacions empresarials afectades pel seu contingut.

També considera que s’hauria de tenir en compte la complexitat de les organitzacions empresarials que tenen afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com la problemàtica de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions empresarials. Per aquest motiu es recomana que es modifiqui el sistema d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions per tal de garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que posseeixin suficiència probatòria. També es considera que s’haurien de concretar els criteris objectius que discriminin quines afiliacions han de considerar-se vàlides a efectes de còmput i s’haurien d’establir criteris de valoració i ponderació respecte a les empreses afiliades.

En el Dictamen es constata que si bé existeix una assignació de recursos públics aprovada anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat per la funció institucional que desenvolupen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, no existeix una norma legal que reguli aquesta assignació. També es constata que l’Estat encara no ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst a la disposició final tercera del paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors, amb les distorsions que això comporta.

En el vot particular, PIMEC valora de forma positiva que el Govern impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent, amben relació al procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives. Considera que aquest buit legal ha comportat conflictes entre les organitzacions empresarials, que han dificultat la posada en marxa o el funcionament de determinats organismes institucionals catalans. PIMEC està d’acord amb el sentit general de la norma i no comparteix les tres primeres observacions a l’articulat.

En el Vot particular FOMENT i FEPIME no comparteixen que el Govern de la Generalitat impulsi un sistema que doni resposta al buit legal existent respecte del procediment per acreditar i atribuir la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els organismes institucionals de Catalunya, ja que l’Estat té competència exclusiva en matèria de legislació laboral.

També consideren que la norma s’ha de sotmetre a informació pública, que s’ha incomplert el preceptiu tràmit d’audiència i que l’Aadministració no ha donat resposta a les seves al•legacions. Manifesten que l’expedient administratiu de la norma es troba incomplet i que el silenci administratiu regulat per la norma ha de ser positiu.

Consideren que la regulació que fa la norma és restrictiva i limita el que preveu la disposició addicional sisena de l’Estatut dels treballadors. Consideren que el sistema del còmput de la quota de representativitat de les associacions empresarials establert a la norma modifica els criteris i percentatges mínims exigits per l’Estatut dels treballadors per tenirostentar la representació institucional dels empresaris.

També consideren que existeix una ingerència publica que no respecta el dret de llibertat d’associació, en el vessant del dret a no declarar a quina organització empresarial es pertany.

També constaten que encara no s’ha elaborat el cens d’empreses i de població ocupada previst a la disposició final tercera del paràgraf segon de l’Estatut dels treballadors; per tant, no existeixen instruments objectius de medició i de comprovació que permetin acreditar i determinar el percentatge concret de representativitat que tenenostenten les associacions empresarials amben relació al total d’empreses i treballadors d’un àmbit territorial determinat.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat