CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2008

sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l'Observatori del Treball

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 227/2008, de 18 de novembre, de creació i regulació de l'Observatori del Treball [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 8,0 No escau 40% De les observacions acceptades una meitat és de tipus formal i l’altra meitat és de contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de juliol, aprova per unanimitat el Dictamen 20/2008 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball.

El Dictamen conté sis observacions generals i vint observacions a l’articulat.

Es considera positiu que s’hagi promogut la normativa de creació i regulació de l’Observatori del Treball i es valora positivament que s’hagi complert amb la mesura 69 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005, i amb la mesura 84 de la revisió i nou impuls per al període 2008-2011 de l’esmentat Acord.

En el Dictamen es remarca que l’objectiu de l’Observatori del Treball ha de ser disposar d’un bon sistema d’informació, d’anàlisi i de prospectiva del món laboral i en especial de l’evolució del mercat de treball català. Es proposa que s’incorpori a la norma que l’obtenció, l’anàlisi i l’elaboració de dades es faci també en l’àmbit sectorial.

Es proposa que s’estableixin altres funcions a l’Observatori, d’una banda,  impulsar la creació d’una xarxa d’observatoris amb altres observatoris de l’àmbit local o sectorial, amb l’objectiu de coordinar les funcions i, d’altra banda, oferir als àmbits competents la informació necessària i sistematitzada per a la planificació i avaluació d’estratègies i actuacions ocupacionals.

Es posa de manifest que s’haurien d’evitar solapaments i duplicitat d’actuacions entre les funcions de l’Observatori del Treball i les d’altres organismes ja existents, com el Consell de Relacions Laborals o el mateix CTESC. Tot i que s’hauria de recollir en la norma que l’Observatori del Treball hauria de donar informació i a suport al Consell de Relacions Laborals.

Es considera que la Secretaria hauria de formar part de la composició de l’Observatori del Treball i que s’hauria d’establir sobre quin càrrec recau la direcció tècnica de l’Observatori. També es considera que la composició de l’Observatori és excessiva per poder realitzar una tasca àgil, eficaç i eficient.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat